31 Temmuz 2015 Cuma

MUSTAFÂ KEMÂL PAŞA'NIN TKF KURUCUSU VE LİDERİ MUSTAFÂ SUPHİ HAKKINDAKİ FİKİRLERİ


            Türkiye Komünist Fırkası (Partisi) kurucusu Mustafâ Suphi ve yanındakilerin Trabzon’da öldürülmesi, hâlâ tartışılan bir konudur. Bu olayın yönlendiricileri hakkında çeşitli iddiâlar vardır. Ancak ben, herhangi bir iddiâda bulunmadan, sâdece 22 Ocak 1921 târihinde Mustafâ Kemâl Paşa’nın TBMM’nin gizli oturumunda Mustafâ Suphi ve yanındakiler hakkında söylediklerine, hiçbir yorum yapmadan yer vereceğim…

Kutlu Altay KOCAOVA


T. B. M. M.
Gizli Celse Zabıtları
22 Kânunusâni 1337 (1921)

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendiler; vaktiyle Baku’ya Mustafa Suphi riyâsetinde (başkanlığında) bir heyetin memlekete gelmek isteğinde bulunduklarından, bunların bir komünist fırkasına mensûbiyetlerinden bizi haberdar etmişlerdi. Bu Mustafa Suphi’nin ahlâkı hakkında mâlûmat sâhibi olan birçok arkadaşlarımız var. Erzurûm ahâli-i muhteremesi (muhterem ahâlisi) bunu en yakından tanıyanlardır. Hâlbuki Mustafâ Suphi, son zamanlarda memleketimize gelmek üzere bulunuyordu.  Bunlardan bir kısmını sâhil tarikiyle (yoluyla) göndermişler, kendisi de Kars üzerinden gelmek istiyordu. Bunu haber alan Erzurûmlular, böyle bir adamın memleket dâhiline girmesinden son derece müteheyyic (heyecanlı) olmuşlar ve memlekete sokulmaması için teşebbüsatta bulundular. Makâmat-ı resmiyyeye (resmî makâmlar) mürâcaat ettiler. Bu adam memleketimize girerse parçalarız...

BİR MEBUS — Aynı isâbet olmuş Paşa Hazretleri.

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Bendenize suret-i mahremânede (gizli olarak) mürâcaat etmiş idi ve diyordu ki ... ahâlinin tezahürâtı karşısında mümkün değildir. Kendisi bilâhare (daha sonra) hudûd hâricine (sınır dışına) çıkarılmak üzere mahfûzen hudûd haricine ... Benim de mütalâamı (görüş) soruyordu... Geldiği zannolunan bir adamın memleket dâhilinde serbest bırakılması ... Erzurumda tatbîki tasavvur olunan ... muvâfık buldum ve kendilerine yazdım. Bu telgraf da ondan sonra geliyor.
(sayfa 326-327)

-----------------------------------------------------------------------------------

MUSTAFA KEMAL PAŞA  - ………. Rus Bolşevik Hükümeti resmiyyesi, ricâl-i resmiyyesinin (resmî görevliler) bizim olan, bizim resmî ricâlimizle olan temas ve münâsebetlerinde Rusya dâhilinde bu milletin soysuz, herhâlde sersem birtakım evlâdları oralarda da serseriliklerine devâm etmişlerdir. İşte bu serseriler bir iş yapmak hülyâsına kapılarak zâhiren (açıkça) memleketimize ve milletimize nâfî (yok edici) olmak için Türkiye Komünist Fırkası diye bir fırka teşkîl etmişlerdir ve bu fırkayı teşkîl edenlerin başında da Mustafa Suphi ve emsâli bulunmaktadır. Bunlar doğrudan doğruya bir hiss-i vatanperverâne (vatansever his) ile ve bir hiss-i hakîki-i millî (millî hakîki his) ile değil, benim kanâatımca belki kendilerine para veren, kendilerini himâye eden ve bunlara ehemmiyet atfeden Moskova'daki prensip sâhiplerine yaranmak için bir takım teşebbüsât-ı serseriyânede bulunmuşlardır. Bunların yaptıkları teşebbüs, Rus Bolşevizmi’ni muhtelif kanallardan memleket dâhiline sokmak olmuştur. Bu sûretle memleketimize, milletimize hâriçten komünizm cereyânı sokulmaya başlanmıştır. (sayfa 333)

-----------------------------------------------------------------------------------

MUSTAFA KEMAL PAŞA  - ……….  Kâzım Paşa hakkındaki diğer bir noktasına cevap vermek isterim. Mustafa Suphi ile ilk temasta bulunduğu zaman yalnız muhâbere etmedim. Benim nezdime âdem-i mahsus (özel kişi) göndermiştir. Hakîkaten Eskişehir'de bulunduğum sırada Mustafa Suphi'nin ve daha bir adamın imzâsiyle bir vesikayı (belgeyi) ve bir mektûbu hâmilen (taşıyarak) bir zat bana mülâki (görüşen) oldu. Mustafa Suphi bana mürâcaat ediyor ve diyor ki; bizim hâriçte maksad-ı teşekkülümüz (teşekkül maksadımız) dâhildeki maksad-ı millîmizi (millî maksadımızı) teshil (kolaylaştırma) ve te’minden ibârettir. Binâen’aleyh (bunun üzerine) size nasıl hizmet edebiliriz? Bu mektûbu getiren adam aynı zamanda bana mahrem olarak diyor ki; heyet-i merkeziyyeye (merkezî heyet) dahilim. Bu adam, Lenin'in yegâne adamıdır ve Lenin, Türkiye hakkında bir iş yapmadan evvel mutlakâ Mustafa Suphi ile ... bu adamın etrafını sarmaktır. Lâkin aslı yoktur ... idâresiz ve milliyetsiz bir adamdır. Ben doğrudan doğruya Mustafa Suphi'nin mektûbuna cevâben yazdım ve onu okuyabilirsiniz. Bu milletin, bu milletvekillerinden mürekkeb olan Meclîs’in maksad, gâyesi, siyâseti kat’i olarak budur. Hiçbir vakitte merkezi hâriçte bulunan bir teşkilâtla teşrik-i mesâi (ortak çalışma) edemeyiz. Biz kendi kendimizi sevk ve idâreye çalışırız. Bu memlekette çalışmak isteyenler, hakîki olarak çalışmak isteyenler, memleketin içinde bulunurlar ve memleketin hakîki menâbi’ne (kaynaklarına), kitlelerine istinâd (dayanma) ederler. (sayfa 336)

Not: Bu toplantıdan beş gün sonra Mustafâ Suphi ve arkadaşları, Trabzon açıklarında öldürülmüştür.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder